جدول بودجه بندی پیشنهادی درس دیـنـی دوره راهنمایی سال تحصیلی  91-90              

 

                                                  ســــال اول  

مـــــــــــــاه

موضوع تدریس

صفحات تدریس

مهــر

درس اول و دوم

ص 16- 1

آبــان

درس سوم ، چهارم

ص 34- 17

آذر

درس پنجم و ششم

ص 54- 35

دی

درس هفتم و هشتم

ص 72- 55

بهـمـن

درس نهم و دهم

ص90- 73

اسفـنـد

درس یازدهم و دوازدهم

ص 105- 91

فـروردیـن

درس سیزدهم وچهاردهم

ص 125- 105

اردیـبهـشت

درس و پانزدهم و شانزدهم

ص 143- 126

 

                                               ســــال دوم

مـــــــــــــاه

موضوع تدریس

صفحات تدریس

مهــر

درس اول و دوم

ص 18- 1

آبــان

درس سوم ، چهارم

ص 38- 19

آذر

درس پنجم و ششم

ص 55- 38

دی

درس هفتم و هشتم

ص 72- 56

بهـمـن

درس نهم و دهم

ص88- 73

اسفـنـد

درس یازدهم و دوازدهم

ص 103- 89

فـروردیـن

درس سیزدهم وچهاردهم

ص 123- 104

اردیـبهـشت

درس و پانزدهم و شانزدهم

ص 139- 124

                                              

                                              ســال سـوم

 

مـــــــــــــاه

موضوع تدریس

صفحات تدریس

مهــر

درس اول و دوم وسوم

ص 16- 1

آبــان

درس چهارم و پنجم

ص 32- 17

آذر

درس و ششم وهفتم و هشتم

ص 55- 32

دی

درس نهم ودهم

ص 66- 58

بهـمـن

درس یازده و دوازده

ص 80- 67

اسفـنـد

درس سیزده و چهارده وپانزده

ص 97- 81

فـروردیـن

درس شانزده و هفده

ص 106- 98

اردیـبهـشت

درس هیجده و نوزده و بیست

ص 114- 107

                        

عباسی سرگروه آموزشی قـرآن ، دیـنی و عـربـی

       

       جدول بودجه بندی پیشنهادی درس عــربــی دوره راهنمایی سال تحصیلی 91-90              

                                                  ســــال اول  

مـــــــــــــاه

موضوع تدریس

صفحات تدریس

مهــر

درس اول و دوم

ص 14- 1

آبــان

درس سوم و چهارم

ص 35- 15

آذر

درس پنجم  و ششم

ص 51- 36

دی

درس هفتم

ص 57- 52

بهـمـن

درس هشتم

ص 65- 58

اسفـنـد

درس نهم ودهم

ص 84- 66

فـروردیـن

درس یازده

ص 91- 85

اردیـبهـشت

درس دوازدهم

ص 99- 92

 

                                              ســــال دوم

مـــــــــــــاه

موضوع تدریس

صفحات تدریس

مهــر

درس اول و دوم

ص 23- 1

آبــان

درس سوم و چهارم

ص 43- 24

آذر

درس پنجم  و ششم

ص 67- 44

دی

درس هفتم

ص 77- 68

بهـمـن

درس هشتم

ص 89- 78

اسفـنـد

درس نهم ودهم

ص 110- 90

فـروردیـن

درس یازده

ص 120- 111

اردیـبهـشت

درس دوازدهم

ص 124- 121

                                             ســـــال ســـــوم

مـــــــــــــاه

موضوع تدریس

صفحات تدریس

مهــر

درس اول و دوم

ص 25- 4

آبــان

تمرینات درس دوم ودرس سوم

ص 50- 25

آذر

درس چهارم وپنجم 

ص 80- 51

دی

درس ششم

ص 96- 81

بهـمـن

درس هفتم

ص 110- 97

اسفـنـد

درس هشتم

ص 126- 111

فـروردیـن

درس نهم

ص 143-137

اردیـبهـشت

درس دهم

ص 148- 144

                                  

عباسی سرگروه آموزشی قـرآن ، دیـنی و عـربـی

 

 

            جدول بودجه بندی پیشنهادی درس قرآن دوره راهنمایی سال تحصیلی 91-90              

                                              ســــال اول  

مـــــــــــــاه

موضوع تدریس

صفحات تدریس

مهــر

درس اول ودوم

ص 10- 1 

آبــان

درس سوم و چهارم

ص 20- 11

آذر

درس پنجم و ششم

ص 30 - 21

دی

درس هفتم

ص 35- 31

بهـمـن

درس هشتم                        

ص 40- 36

اسفـنـد

درس نهم ودهم

ص 52- 41

فـروردیـن

درس يازدهم

ص 57- 53

اردیـبهـشت

درس دوازدهم

ص 65- 58

 

                                              ســال دوم

 مـــــــــــــاه

موضوع تدریس

صفحات تدریس

مهــر

درس اول ودوم

ص 17- 4

آبــان

درس سوم وچهارم

ص 28- 18

آذر

درس پنجم وششم

ص 39- 29

دی

درس هفتم

ص 44- 40

بهـمـن

درس هشتم

ص 49- 45

اسفـنـد

درس نهم ودهم

ص 60-50

فـروردیـن

درس یازدهم

ص 65-61

اردیـبهـشت

درس دوازدهم

ص 71- 66

                                              

                                            ســـــال ســــوم

مـــــــــــــاه

موضوع تدریس

صفحات تدریس

مهــر

درس اول ودوم

ص 14- 4

آبــان

درس سوم وچهارم

ص 29- 15

آذر

درس پنجم وششم

ص 43- 30

دی

درس هفتم

ص 50- 44

بهـمـن

درس هشتم

ص 58- 51

اسفـنـد

درس نهم ودهم

ص72- 59

فـروردیـن

درس یازدهم

ص79- 73

اردیـبهـشت

درس دوازدهم

ص91- 80

                             

                                  عباسی سرگروه آموزشی قـرآن ، دیـنی و عـربـی

 

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳ آبان۱۳۹۰ساعت 21:30  توسط حسين عباسي  |