بودجه بندی پیشنهادی دروس قرآن،دینی،عربی دوره راهنمایی سال تحصیلی 89-88  

    قرآن پايه اول               

ماه

موضوع  تدریس

صفحا ت تدریس

مهر

درس اول وجلسه اول درس دوم

صفحه1 تا صفحه 7(1تا17 18 تا 26)

ابان

جلسه دوم ،درس دوم ودرس سوم

صفحه 7 تا 16(صفحه 52 از قران کریم)

اذر

درس چهارم ودرس پنجم

صفحه 26 تا 26(صفحه 85 از قران کریم)

دی

درس ششم وجلسه اول  درس هفتم

صفحه 26  تا صفحه 34 (صفحه 108 از قران کریم )

بهمن

جلسه دوم درس هفتم ودرس هشتم

صفحه 34 تا صفه 41 (صفحه 134 از قران کریم )

اسفند

درس نهم و درس دهم

صفحه 41 تا صفحه 52 (صفحه 168 از قران کریم )

فروردین

درس یازدهم

صفحه 52 تا صفحه 58 (صفحه 185 از قران کریم )

اردیبهشت

درس دوازدهم

صفحه 58 تا صفحه 64 صفحه 207 از قران کریم

خرداد

ارزشیابی

کلیه دروس

 عربي پايه اول

 

موضوع تدریس

صفحا ت تدریس

مهر

درس اول ودوم 

صفحه 1تا 15

 آبا ن

درس سوم و چهارم

صفحه 15 تا 36

 آذر

درس پنجم وششم

صفحه 36 تا 52

دی

درس هفتم

صفحه 52 تا 58

بهمن

درس هشتم ونهم

صفحه 58 تا 76

اسفند

درس دهم متن درس یازدهم

صفحه 76 تا 86

فروردین

درس یازدهم

صفحه 85 تا 92

اردیبهشت

درس دوازدهم

صفحه 92 تا 99

خرداد

ارزشیابی

کلیه دروس

دینی پايه اول

ماه

موضوع تدریس

صفحات تدریس

مهر

درس اول ودوم وسوم

صفحه 2 تا صفه 19

ابان

درس چهارم پنجم وششم

صفحه 19 تا صفه 34

اذر

درس هفتم هشتم ونهم

صفحه 34 تا صفه 50

دی

درس دهم ویازدهم

صفحه 50 تا صفه 59

بهمن

درس دوازدهم وسیزده وچهارده

صفحه 59 تا صفه 74

اسفند

درس پا نزده وشانزده وهفده

صفحه 74 تا صفه 92

فروردین

درس هجده ونوزده

صفحه 92 تا صفه 97

اردیبهشت

درس بیست وبیست ویک وبیست ودو

صفحه 97 تا صفه 108

خرداد

 ارزشیابی

کلیه دروس

ضمنا همکاران ارجمند می توانند بخش احکام رادر دو نوبت تقسیم نمایند

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۶ آبان۱۳۸۸ساعت 11:23  توسط حسين عباسي  |